FANDOM


Regulamin Polskiej Wiki - Fanonu Warhammera 40 000

Rozdział 1. Zasady wstępne

 1. Regulamin jest statutem strony WH40K Fanon Wiki, zwaną dalej Fanonem, Fanonem wh40k lub Fanonem Warhammera 40 000.
 2. Fanon wh40k jest polską stroną poświęconą twórczości związanej ze światem Warhammera 40 000.
 3. Na Fanonie obowiązują zasady użytkowanianetykiety oraz wikietykiety.

Rozdział 2. Zawartość i cele Fanonu

 1. Fanon jest związany ze światem stworzonym przez brytyjskie studio GamesWorkshop - Uniwersum Warhammer 40 000.
 2. Artykuły Fanonu mają przedstawiać niezawarte w kanonie treści, lub twórczo do nich nawiązujące, zgodne z obowiązującymi w nim treściami, będące twórczością użytkowników przedstawiane w języku polskim, zgodnie z jego zasadami.
 3. Wyjątki od §.2 takie jak parodie, czy propozycje innego przebiegu wydarzeń, mają być zaznaczane we wstępie artykułu z jednoczesnym poinformowaniem administratora oraz dodaniem odpowiedniej kategorii.
 4. Za twórczość uznaje się: opowiadania; poezję; piosenki; fanarty; fantastyczno-naukowe artykuły poświęcone miejscom, osobom, przedmiotom lub wydarzeniom nawiązujące do świata Warhammera 40 000.
 5. Dopuszczalne jest: łączenie uniwersów (z zachowaniem podstawowych zasad, szanujących wybrane światy); umieszczanie istniejących miejsc, osób, przedmiotów lub wydarzeń z poszanowaniem uczuć innych użytkowników wiki (pod warunkiem, że powyższe przypadki stanowią twórcze i oryginalne ich ujęcie); umieszczanie łagodnych treści erotycznych (ecchi), ujmujących ten temat za pomocą aluzji, nieporuszających tematu wprost z dodaniem odpowiedniej kategorii; umieszczanie cudzych prac z zachowaniem praw autorskich i obowiązujących reguł świata Warhammera 40 000; wyrażanie subiektywnych opinii, także krzywdzących dla użytkowników, tak długo, jak długo pozostają one w charakterze zgodnym z treścią Rozdziału 1§.3; stosowanie wulgaryzmów (jeśli zachodzi taka konieczność) z użyciem odpowiedniego szablonu oraz dodaniem odpowiedniej kategorii.
 6. Niedopuszczalne jest: plagiatowanie; umieszczanie treści niezgodnych, lub niezwiązanych ze światem Warhammera 40 000 w sposób nieprzewidziany w §.2,3,5; umieszczanie treści o charakterze pornograficznym, promującym radykalne poglądy polityczne, alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające; umieszczanie treści nawołujących do nienawiści na tle rasowym, religijnym lub narodowym; stosowanie słów powszechnie uznanych za obraźliwe w stosunku do użytkowników; stosowanie nieprawdy, niedomówień i pomówień w stosunku do treści Fanonu, lub użytkowników w sposób krzywdzący dla użytkowników lub autorów; zmienianie treści artykułów, które stanowią autorstwo innego użytkownika, włącznie z poprawą pisowni, interpunkcji, składni, fleksji itp. bez uzyskania zgody od autora; ujawnianie cudzych danych osobowych bez zgody właściciela; namawianie do przestępstwa.
 7. Za naruszanie zasad omówionych w powyższym rozdziale grozi blokada konta na okres od jednego tygodnia do jednego miesiąca.

Rozdział 3. Wprowadzanie nowych zasad na stronie.

 1. Zasady na Fanonie wprowadzane są na wniosek zarejestrowanych użytkowników, którzy są związani z Fanonem dłużej niż jeden tydzień.
 2. Wniosek takowych użytkowników rozpatrywany jest przez administratorów w terminie do trzech dni. Po upływie tego terminu, w przypadku braku odpowiedzi, wniosek uznaje się za zaakceptowany.
 3. Wyjątkiem od powyższego przypadku jest dłuższa niedyspozycyjność administratorów, która powinna być wcześniej ogłoszona na ich ich tablicach lub odpowiednim miejscu na Forum Fanonu.
 4. Zmiany w regulaminie mogą się odbyć za zgodą wszystkich administratorów, na wniosek więcej niż trzech użytkowników Fanonu, związanych z nim dłużej niż dwa tygodnie i przegłosowane zdecydowaną większością głosów, w czasie tygodnia od przedstawienia projektu poprawki przez Administrację.
 5. Projekt poprawki omówionej w §.4 powinien zostać przedstawiony przez Administrację Fanonu w ciągu trzech dni od zgłoszenia odpowiedniego wniosku.

Rozdział 4. Administracja

 1. Administracją na stronie Fanonu są Administratorzy.
 2. Obecnym administratorem Fanonu jest Fucarius.
 3. Administratorzy są wybierani poprzez głosowanie zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej dziesięciu użytkowników wiki, mających prawo do składania wniosków.
 4. Administratorzy odpowiedzialni są za: przestrzeganie Regulaminu Fanonu przez użytkowników; zgodność treści Fanonu z Regulaminem Fanonu; przestrzeganiem zasad użytkowania, netykiety i wikietykiety; rozwój i promocję Fanonu; rozpatrywanie składanych wniosków przez użytkowników; udzielanie reprymend użytkownikom nieprzestrzegającym Regulaminu Fanonu; egzekwowanie zasad obowiązujących w treści Regulaminu Fanonu; obiektywne (o ile jest to możliwe) rozstrzyganie sytuacji konfliktowych, jakie zaistnieją pomiędzy użytkownikami; banowanie botów, drugich kont i fake-kont; usuwanie niepotrzebnych stron oraz komentarzy, naruszających zasady omówione w Rozdziale 2.
 5. Administratorzy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Fanonu.
 6. Administratorzy wymieniają się między sobą obowiązkami w sposób ustalony między sobą.
 7. W przypadku, gdy administratorzy nie są w stanie dojść do porozumienia, bądź wydają sprzeczne decyzje bez wzajemnej konsultacji, wówczas należy przeprowadzić powszechne wybory celem wybrania nowych administratorów w sposób przewidziany w §.3.
 8. Administratorzy muszą podporządkować się §.7 w trosce o dobro Fanonu.
 9. Administratorzy mają obowiązek: pomagać użytkownikom, gdy zostaną o to poproszeni, lub odesłać do osób, lub na stronę, które mogą im tej pomocy udzielić; udzielić pouczenia użytkownikom nieprzestrzegających Regulaminu Fanonu; dbać o dobre samopoczucie użytkowników na stronie Fanonu; podać drogę mailową lub inną elektroniczną w jaki sposób można się z nimi skontaktować.
 10. Administratorzy mają prawo: nakładać czasową lub trwałą blokadę na użytkowników nagminnie nieprzestrzegających Regulaminu Fanonu, gdy po otrzymaniu upomnienia nie zastosują się do niego w terminie jednego tygodnia od jego otrzymania; dodawać kategorie do umieszczonych artykułów, jeśli nie zadbał o to użytkownik, jednak nie ma prawa czynić tego bez jego zgody, nawet jeśli się z nim nie zgadza, chyba, że narusza to postanowienia z Rozdziału 8 §.5; włączać się w dyskusje prowadzone pomiędzy użytkownikami, gdy uznają, że jest taka potrzeba.
 11. Dodatkową rolą administratorów jest blokowanie drugich kont, botów i fake-kont.
 12. Odwołanie się od decyzji administratorów przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi wiki w systemie pl.wikia.com w czasie do dwóch tygodni od przyznania blokady z podaniem argumentów przeciwko decyzji Administracji Fanonu, drogą mailową lub inną elektroniczną, podaną przez administratora.

Rozdział 5. Użytkownicy

 1. Użytkownik Fanonu jest zarejestrowaną osobą w systemie pl.wikia.com, która stosuje się do regulaminu, aktywnie wspiera Fanon i dba o jego dobro.
 2. Użytkownik Fanonu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Fanonu, oraz dodania swojej strony użytkownika do kategorii "Użytkownicy".
 3. Użytkownik po tygodniu od przystąpienia do Fanonu zyskuje czynne prawo wyborcze.
 4. Użytkownikiem nie jest: drugie konto, bot, fake-konto.
 5. Użytkownik Fanonu ma prawo: umieszczać treści zgodne z zasadami Rozdziału 2 i dodawać do nich kategorie; otrzymać pomoc od Administracji Fanonu, gdy o nią poprosi; udzielać komentarzy pod artykułami Fanonu Warhammera 40 000, nawet jeśli w swojej ocenie krzywdzą autora, pod warunkiem, że pozostają zgodne z zasadami przedstawionymi w Rozdziale 2; umieszczać szablony, z zachowaniem zasad wymienionych w Regulaminie Fanonu z jednoczesną troską o przejrzystość oraz o udzielenie koniecznych informacji zainteresowanym użytkownikom na temat posługiwania się nim; otrzymać wsparcie od Administracji, gdy znajdzie się w konfliktowej sytuacji z innym użytkownikiem, nawet jeśli o to nie poprosi, ale może go odmówić; wyrażać swoje zdanie, nawet jeśli neguje ono zasady regulaminu, pod warunkiem, że pozostaje zgodne z zasadami Rozdziału 1 §.3; umieszczać obrazy z poszanowaniem praw autorskich i zasad Regulaminu Fanonu; prowadzić blogi w odpowiednim miejscu z zasadami zawartymi w Rozdziale 8 §.4.
 6. Do obowiązków użytkowników należy: przestrzeganie Regulaminu Fanonu; aktywnie uczestniczenie w działalności Fanonu.
 7. Za uczestnictwo w działalności Fanonu uznaje się: udzielanie komentarzy pod artykułami lub umieszczanie artykułów, fanartów lub opowiadań zgodnych z zasadami zawartymi w Rozdziale 2 co najmniej raz w miesiącu; udział w odbywanych głosowaniach, chyba, że w danym czasie pozostawało się niedyspozycyjnym.
 8. Użytkownik może zostać zablokowany na stronie Fanonu, gdy po otrzymaniu upomnienia od administratora nie zastosował się do otrzymanej uwagi w terminie tygodnia.
 9. Zablokowany użytkownik nie traci praw użytkownika, jest za to zwolniony z aktywnego uczestnictwa w działalności Fanonu.
 10. Użytkownik może stracić swoje prawa w przypadku trzykrotnego naruszenia danego paragrafu Regulaminu Fanonu po otrzymaniu tylokrotnych upomnień od Administracji Fanonu i co najmniej jednej blokady konta.

Rozdział 6. Opowiadania

 1. Opowiadania stanowią jeden z elementów tworzących zawartość Fanonu Warhammera 40 000.
 2. Opowiadania, tak jak pozostała zawartość Fanonu podlegają zasadom zawartym w Regulaminie Fanonu.
 3. Opowiadania powinny zostać przyporządkowane do kategorii "Opowiadania([nazwa użytkownika - autor])".
 4. Opowiadania powinny: pozostawać zgodne z zasadami polskiej pisowni; umieszczane jako jeden artykuł, chyba, że stanowią kontynuację zakończonej historii, tzn. tworzą kolejny tom opowieści; zostać umieszczone po osobistym przeczytaniu z dbałością o przejrzystość i schludność formy.
 5. Serie powinny zostać zebrane przez dodanie odpowiedniej kategorii oraz zawierać hiperłącza (odnośniki) pozwalające na swobodne przemieszczanie się pomiędzy odcinkami.
 6. Opowiadanie może zostać usunięte: jeśli zostanie niewłaściwie umiejscowione; jeśli autor naruszy jego treścią zasady obowiązujące w regulaminie i nie poprawi jej w ciągu tygodnia od otrzymania upomnienia od Administracji Fanonu; na wyraźne życzenie autora.
 7. Przywracanie usuniętych opowiadań może nastąpić na wyraźny wniosek autora albo co najmniej dwóch użytkowników wiki za zgodą Administracji Fanonu.

Rozdział 7. Artykuły, wiersze, piosenki i fanarty

 1. Artykuły, wiersze i fanarty stanowią jeden z elementów tworzących zawartość Fanonu Warhammera 40 000.
 2. Artykuły, wiersze i fanarty, tak jak pozostała zawartość Fanonu podlegają zasadom zawartym w Regulaminie Fanonu
 3. Artykuły powinny zawierać ponad 3000 Bajtów (ok. 3 KB) treści.
 4. Wiersze powinny zostać dodane do kategorii "Poezja([nazwa użytkownika - autor])".
 5. Artykuły, wiersze, piosenki lub fanarty mogą zostać usunięte, jeśli: zostaną niewłaściwie umiejscowione; autor naruszy ich treścią zasady obowiązujące w regulaminie i nie poprawi ich w ciągu tygodnia od otrzymania upomnienia od Administracji Fanonu.
 6. Przywracanie usuniętych stron z §.5 może odbyć się tylko na wyraźny wniosek autora, po należytym poprawieniu treści strony, za zgodą Administracji Fanonu.

Rozdział 8. Dodatkowe zasady

 1. Treść Fanonu pozostaje pod opieką administratorów.
 2. Przez każdy kwartał na stronie Forum Fanonu od użytkowników zbierane są propozycje na Artykuł Wiosny, Lata, Jesieni, Zimy; Opowiadanie Wiosny, Lata, Jesieni, Zimy oraz Fanart Wiosny, Lata, Jesieni Zimy. Po zebraniu co najmniej pięciu propozycji Administracja przygotowuje ankietę, w której zwykłą większością głosów wybiera się laureata powyższej kategorii. Głosowanie trwa tydzień po zakończeniu kwartału tj. od 1 do 8 kwietnia, lipca, października, stycznia, a wybrana strona zostanie umieszczona na stronie głównej Fanonu, oraz otrzyma kategorię "Wyróżnione przez użytkowników".
 3. Gdy propozycji na wybrane artykuły omówione w §.2 będzie mniej niż pięć, wówczas do głosowania nie dochodzi.
 4. Propozycje dotyczące §.2 nie dotyczą twórczości administratorów.
 5. Blogi stanowią wyłączną własność użytkowników i nie są rozpatrywane dokładnie tak jak artykuły tzn. mogą dotyczyć tematów niezwiązanych z uniwersum Warhammera 40 000.
 6. Kategorie jako ważna pomoc w odnajdywaniu interesujących dziedzin znajdują się pod opieką Administracji Fanonu i powinny stanowić wspólną troskę wszystkich użytkowników, dlatego: należy unikać podobnych kategorii (np. "kategoria:kobieta" i "kategoria:kobiety"; kategorie "[nazwa użytkownika]" zastąpić bardziej konkretną "[kategoria]([nazwa użytkownika]).
 7. Do najważniejszych grup kategorii przyznawanych stronom należą: tematyka (np. Orkowie, Imperium, Przedmiot, Osoba etc.), forma (Np. Opowiadanie; Rasa; Organizacja etc.), grupa wiekowa ([brak], +16, +18).
 8. Strona użytkownika, tak jak blogi stanowi jego własność. Wszelkiego typu edycje uznawane są za niedopuszczalne bez jego wyraźnej zgody, tak długo, jak długo nie naruszają zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 9. W przypadku wymienionym w §.8 Administracja ma prawo po wydaniu pouczenia do stosownej edycji po upływie doby od wydania takowego pouczenia.
 10. Tablica użytkownika służy do pozostawiania pytań, lub konstruktywnych uwag skierowanych do użytkownika. W żadnym razie nie może być stosowana jako miejsce wyrażania opinii na temat jego konkretnego dzieła, artykułu, wiersza, piosenki, fanartu lub opowiadania, które powinny się znaleźć w komentarzach na danych stronach.
 11. Na Tablicach dopuszczalne są pouczenia i osobiste przygany dotyczące całokształtu prac, pod warunkiem, że podkreślone zostanie subiektywna i osobista ocena piszącego, oraz, że dotyczyć będzie samej twórczości.
 12. Dopuszczalną treścią na Tablicy użytkownika jest krytyka zachowania, które np. obraża innych użytkowników lub w inny sposób powinno ulec zmianie.
 13. Zawartość Tablicy użytkownika może zostać usunięta, gdy: narusza zasady przewidziane w regulaminie; użytkownik wyraźnie sobie tego życzy.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.